:: O nás

Systém řízení kvality ISO 9001

Několik slov na úvod ...

Certifikát EN ISO 9001:2008

Společnost TEDIA® se vždy systematicky zaměřovala na dosažení vysoké kvality a spolehlivosti svých produktů a rozvíjela interní systém řízení kvality.

V prosinci 2003 byl zavedený systém certifikován podle standardu ČSN EN ISO 9001:2001 a následně pravidelně recertifikován (od roku 2017 již podle normy ISO 9001:2015), viz odkazy na certifikáty umístěné v boxu v levé liště.

Zavedený systém řízení kvality identifikuje a stanovuje posloupnost všech procesů, stanovuje jejich vzájemné vazby a zajišťuje jejich efektivní fungování jako jeden ze základních předpokladů pro zvyšování spokojenosti zákazníků.

Byla vypracována podrobná dokumentace vymezující povinnosti, odpovědnosti a pravomoci všech vedoucích pracovníků a dalších pracovníků, jejichž činnost ovlivňuje kvalitu produktu.

Veškeré procesy jsou průběžně monitorovány, vyhodnocovány a zlepšovány, mimořádná pozornost je věnována procesům s přímou vazbou k zákazníkovi.

Motto společnosti

Úspěchy našich zákazníků jsou klíčovým měřítkem kvality naší práce
a inspirací pro nové projekty.

Politika kvality

Základní orientací a cílem společnosti TEDIA® je být tržní a konkurenceschopnou společností, nabízející výrobky a služby vysoké úrovně a pro zákazníky vytvářet spolehlivé zázemí. Dodávat zákazníkům pouze produkty, které splňují nebo překračují jejich požadavky, snažit se předvídat jejich budoucí potřeby a pro realizaci využívat nejmodernějších dostupných technologií, to jsou základní strategické záměry společnosti.

Na obchod se nedíváme pouze jako na výrobky, služby a zisk

Mezilidská komunikace a trvalé partnerské vazby jsou pro nás inspirací pro nové projekty. Upřímně si vážíme našich klientů a obchodních partnerů, neboť právě oni jsou největší motivací pro náš celý tým. Naše existence bez spokojených zákazníků není možná. Dobře to víme, chováme se podle toho a k problémům se proto nestavíme tak, že je nevidíme. A pokud již nějaké problémy vzniknou, umíme je řešit.

Každý pracovník zná své povinnosti a svoji odpovědnost

Společnost TEDIA® ve všech svých činnostech využívá ustálených firemních pravidel a systému řízení kvality vybudovaném na odborné vyspělosti a loajalitě všech pracovníků. Motivace pracovníků založená na jasně definovaných pravidlech a na dosaženém stupni vlastního odborného vzdělávání se pak zpětně stává zdrojem vyšší efektivity práce při současném růstu kvality práce.

Preference kvality již na vstupech

Právě tak jako jsme nároční na vlastní ukazatele kvality, pečlivě volíme naše dodavatele na základě jejich přístupu k systému řízení kvality a jednoznačně upřednostňujeme dodavatele a výrobce garantující nejvyšší kvalitativní standardy. Nikoliv jen nákup, ale úzká spolupráce s vybranými dodavateli a preference dlouhodobých partnerských vztahů je pro naše zákazníky garancí stabilních kvalitativních ukazatelů.

Další růst kvality našich produktů

Jsme si plně vědomi, že nezbytným předpokladem dalšího růstu společnosti je trvale vysoká kvalita odvedené práce. Pravidelné prověřování všech procesů a jejich inovace znamenají úspory a následně i úspory a zvýšení kvality pro naše klienty. Každý pracovník zná smysl a význam své práce a svěřené oblasti, vedení firmy a vedoucí pracovníci jsou vždy příkladem.

Společnost TEDIA® se zavazuje, že bude k řešení zakázek a obchodních případů přistupovat s jasným cílem vysoké kvality odvedené práce a to vždy se zřetelem na požadavky klientů. Vedení společnosti se pak zavazuje pravidelně směrovat strategii vývoje pomocí reálných vykonavatelných cílů a všem pracovníkům vytvářet podmínky pro jejich plnění.

Společnost TEDIA® vypracovala politiku kvality a kontext organizace podporující její strategické zaměření.

Spokojenost zákazníků

Zpětná vazba mezi námi a našimi zákazníky je pro nás velice důležitá. Vyplnění následujícího formuláře Vám nezabere více než několik minut, poskytnuté informace nám však poskytnou inspiraci pro zlepšování našich služeb a produktů a tím i zvýšení spokojenosti Vás, našich zákazníků. Děkujeme za Váš čas.