:: Vývoj

Zakázkový vývoj - speciální měřicí systémy

Kromě výkonného řídicího systému EU-3000 společnost TEDIA® vyvinula a zajišťuje výrobu dalších zakázkových systémů určených pro aplikace z široké řady různých oborů. Bohužel, informace o mnoha zajímavých projektech nelze zveřejnit ani v obecné rovině.

Zařízení pro monitoring a diagnostiku čerpadel

Pro významného zákazníka podnikajícího v oblasti mechanických analýz, diagnostiky a monitoringu dat bylo vyvinuto zařízení DF-DS-01 pro monitoring a jednoduchou diagnostiku čerpadel, případně jiných točivých strojů.

Systém byl vyvinut na základě potřeby uživatelsky jednoduchého a ekonomicky výhodného monitorovacího systému, který by dokázal vyhodnotit úrovně vibrací a stav ložisek a byl vhodný pro většinu čerpacích zařízení použitých v technologických celcích "střední" technické úrovně. Systém provádí kontinuální měření celkových hodnot vibrací, konkrétně mohutnosti vibrací ve frekvenčním pásmu do 1 kHz, a sumární hodnoty zrychlení v rozsahu 2 kHz až 15 kHz. Jako doplňující veličiny měří otáčky a provozní parametry čerpadel.

V roce 2010 bylo vyvinuto další zařízení DF-DS-02, sloužící pro monitoring a diagnostiku důležitých čerpadel na základě analýzy vibrační odezvy. Hardware je navržen pro souběžné synchronní měření čtveřice analogových signálů zvolených až z 32 vstupních kanálů. Systém měří a následně ukládá kompletní časové průběhy (kromě on-line analýzy jsou tak data k dispozici pro off-line analýzu beze ztráty informace) ve frekvenčním spektru vibrací až do frekvence 32 kHz.

Softwarové prostředky umožňují velmi důkladnou off-line analýzu naměřených dat, jejichž součástí je i modul pro vyhledávání indicií vznikajících známých poruch čerpadel.

Nasazení systému je předurčeno pro čerpadla a čerpadlové systémy, u nichž je vyžadována vysoká spolehlivost provozu (energetika apod.)

Společnost TEDIA® zajistila vývoj a výrobu celého přístroje.

Zadavatel: Dystiff s.r.o.
Realizace: 2009 až únor 2010

Řídicí systém DN-4000

Na požadavek významné firmy v oblasti automatizace průmyslových procesů byl vyvinut distribuovaný systém vstupů/výstupů nahrazující konvenční řešení na bázi standardních PC karet a vysokého počtu dceřiných desek pro úpravu signálů.

Systém je tvořen inteligentní PCI kartou schopnou autonomně komunikovat se dvěma systémy vestavěnými do průmyslového 19" šasí. Jelikož každé šasí může být osazeno jednotkami disponujícími až 192 digitálními vstupy/výstupy, jedna PCI karta zajišťuje hostitelskému systému 384 vstupů/výstupů. Propojení šasí s PCI kartou je řešeno vysokorychlostním sériovým izolovaným rozhraním schopným komunikace na vzdálenost desítek metrů.

Připravovaná rozšíření jednotek uvažují s rozšířením digitálních vstupů o čítače a rovněž doplnění jednotek analogových vstupů nebo výstupů.

Společnost TEDIA® vyvinula a vyrábí všechny komponenty systému včetně Windows ovladače. Systém může být po dohodě dodáván i jiným zájemcům.

Zadavatel: AMS Automatizace a měření ve strojírenství, s.r.o.
Realizace: březen - srpen 2008

Přístroj pro analýzu vibrací

Pro významného zákazníka podnikajícího v oblasti mechanických analýz, diagnostiky a monitoringu dat byl vyvinut modulární přístroj DF-VG-01 pro digitalizaci signálů a jejich následné zpracování.

Přístroj umožňuje rozšíření základních osmi analogových vstupů až na 32. Všechny vstupní signály jsou vzorkovány vysokou frekvencí a následně je numericky DFT analýzou vyhodnocován obsah vybraných frekvenčních složek. Systém pracuje zcela autonomně, detekuje správnou činnost připojených snímačů a naměřené výsledky odesílá k dalšímu zpracování do nadřízeného systému pomocí standardního LAN rozhraní.

Zařízení slouží v praxi pro měření vibrací vnitřních částí generátorů velkých výkonů (např. na generátory 220 MW, kde je systém nasazen). Systém monitoruje amplitudy vibrací na frekvencích 50 Hz a 100 Hz, kde se projevuje převážná část poruch generátoru. Systém zpracovává signály z akcelerometrů. Výstupem je trend amplitudy vibrací na uvedených frekvencích, interval měření je uživatelsky nastavitelný. Uživatelsky je možno volit, zda se jedná o amplitudu zrychlení, rychlosti nebo výchylky vibrací.

Společnost TEDIA® zajistila vývoj a výrobu celého přístroje.

Zadavatel: Dystiff s.r.o.
Realizace: únor - červen 2008

Moduly pro systém požárních zkoušek kabelů

Pro zkušebnu PAVUS a. s. byly navrženy modifikované moduly MicroUnit spolu s jednotkou pro snímání silových signálů pro systém testování požární odolnosti kabelů. Celý systém nabízí více než 200 kanálů pro měření napětí síťového rozvodu a 200 kanálů pro měření protékajícího proudu. Signály jsou zpracovány oddělovacími transformátory, digitalizovány vysokou vzorkovací frekvencí a efektivní hodnoty stanoveny numericky mikropočítačem desky.

TEDIA zajišťovala vývoj a výrobu elektronické části, celý systém jednotek a čtyř rozváděčů včetně softwarové podpory vyvinula a instalovala firma TBW Kdyně.

Zadavatel: TBW
Realizace: březen až květen 2006