:: Vývoj

Zakázkový vývoj - doplňky pro aplikace měření

Společnost TEDIA® vyvinula a zajistila výrobu zakázkových desek a celých systémů určených pro úpravu signálů, přehled se stručným popisem je uveden v odstavcích níže. Bohužel, informace o mnoha zajímavých projektech nelze zveřejnit ani v obecné rovině.

Tříkanálový zesilovač pro IEPE senzory

Pro přizpůsobení signálů tříosých IEPE snímačů vstupům UDAQ modulů s unifikovanými napěťovými rozsahy byl vyvinut tříkanálový zesilovač.

Snímače jsou buzeny konstantním proudem 4 mA v rozsahu napětí až do 22 V. Signály snímačů jsou zpracovány zesilovači s diferenciálními výstupy s rozkmitem až ±10 V vybavenými hornopropustním filtrem 1. řadu s prahovou frekvencí 2 Hz a dolnopropustním filtrem 2. řadu s prahovou frekvencí 10 kHz. Všechny parametry lze v širokém rozsahu modifikovat výměnou součástek.

Napájecí obvody jsou řešeny jako izolované od signálové části, pro napájení lze tedy použít téměř jakýkoliv dostupný zdroj 10÷18 VDC (určeno pro napájení z běžného akumulátoru 12 V) bez rizika ovlivnění měřených signálů. Změnou součástek lze zesilovač přizpůsobit pro napájecí napětí 5 V (např. USB port) nebo 20÷35 V.

Zesilovač je určen pro instalaci do hliníkového pouzdra 80x50 mm (Hammond 1455C801), případně jej lze využít jako samostatnou desku pro vestavbu do přístroje.

Zadavatel: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
Realizace: září až listopad 2017

Deska zesilovačů s dolnopropustními filtry

Výzkumný projekt realizovaný na VŠB TU Ostrava vyžadoval zpracování 14 signálů diferenciálních snímačů tlaku měřících proudění vzduchu v potrubí. Jelikož užitečný signál byl významně zatížen rušivými složkami způsobenými ventilátorem, TEDIA vyvinula zakázkovou desku 16násobného zesilovače vybaveného dolnopropustními filtry.

Po analýze požadavků měření i reálného signálu byly zvoleny filtry 8. řádu s Besselovou aproximací s prahovou frekvencí plynule laditelnou v rozsahu od 0,2 Hz až po více než 10 Hz. Vzhledem k vysokým požadavkům na stabilitu stejnosměrné složky byly samostatně řešeny signálové trasy pro pásmo do desetiny hodnoty prahové frekvence filtru a střídavé složky.

Pro vlastní měření byly v různých fázích projektu využity DAQ USB moduly řady UDAQ-1408C/1416C a moduly pro distrubuované systémy MU-811 spolu s programy TEDIA Recorder a TEDIA MicroUnit Datalogger.

Zadavatel: VŠB TU Ostrava
Realizace: září až listopad 2016

Zakázková verze izolačního zesilovače OPT-1020

Pro zkušebnu významného výrobce spínací techniky pro energetiku a rozvodná zařízení byla vyvinuta zakázková verze izolačního zesilovače OPT-1020.

Prováděný test vyžadoval měření časového průběhu přechodových jevů napájecích proudů v rozsahu do 20 A, TEDIA proto připravila izolační zesilovač v mechanickém provedení snadno použitelné proudové sondy s garantovanou bezpečnostní izolací a požadovanou šířkou frekvenčního pásma. Dodaný software zajišťuje nejen záznam "osciloskopických" průběhů měřených vysokou vzorkovací frekvencí (v závislosti na použitém DAQ USB modulu), ale současně i numerické stanovení efektivní hodnoty a jejího časového průběhu.

Zadavatel: SERW, spol. s r.o.
Realizace: listopad/prosinec 2013

Izolační zesilovač OPT-1128

Pro měření především detonačních jevů na zkušebně FTZÚ byl vyvinut osmikanálový izolační zesilovač doplněný obvody pro synchronizaci měření překročením nebo poklesem signálové úrovně.

Všechny vzájemně izolované kanály jsou vybaveny vstupním zesilovačem s přepínatelnými rozsahy a šířkou pásma větší než 100 kHz. Výstupní signály v unifikovaném rozsahu ±10 V jsou zpracovávány a analyzovány měřicí PCI kartou pomocí programu ScopeWin32.

Zadavatel: Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p.
Realizace: říjen až listopad 2011

Kompenzační zesilovače DF-KZF-16-R

Pro významného zákazníka podnikajícího v oblasti mechanických analýz, diagnostiky a monitoringu dat byl vyvinut přístroj DF-KZF-16-R určený pro předzpracování signálů snímačů vibrací.

Přístroj obsahuje 16 nezávislých kompenzačních zesilovačů odstraňujících s vysokou stabilitou ze vstupního signálů stejnosměrnou složku (kompenzační hodnota je stanovena pomocí softwarově ovládaného dolnopropustního filtru) a následně zpracovávajících kompenzovaný signál dolnopropustním filtrem 8. řádu (tzv. antialiasing filtr) s prahovou frekvencí konfigurovatelnou z nadřízeného systému. Nadřízený systém na bázi DAQ PC karet není zatěžován signálem s vysokým dynamickým rozsahem, nýbrž s vysokou přesností zpracovává signál obsahující pouze střídavou složku a změny stejnosměrné složky.

Zadavatel: Dystiff s.r.o.
Realizace: září 2005

Speciální modul pro detekci anomálií
na 50 Hz signálech v energetických sítích

Pro firmu EGU, Laboratoř velmi vysokého napětí a. s., byl v minulosti vyvinut tříkanálový modul pro detekci anomálií na signálech energetických sítích pod označením EGU-01.

Inovovaná verze EGU-02 z roku 2005 je čtyřkanálová a jejím jádrem jsou mikropočítače s A/D převodníky (1 sada pro každý kanál) a hradlové pole pro vyhodnocení událostí ze čtyř analogových a jednoho digitálního kanálu. Modul navíc umožňuje paralelním řazením počet společně analyzovaných signálů rozšiřovat.

Algoritmus implementovaný v mikropočítačích pracuje jako generátor harmonického signálu s frekvenčně-fázovou vazbou na vstupní signál se současnou napěťovou regulací výstupu. Generovaný signál ve stavu zavěšení tedy kopíruje ideální křivku harmonického signálu pro daný kanál a reálná digitalizovaná data jsou průběžně vyhodnocována s předem nastaveným tolerančním polem. Po detekci signálu mimo toleranční pole je generována synchronizační událost přenášená přes hradlové pole a interface do záznamového systému na bázi DAQ PC karet.

Zadavatel: EGÚ, Laboratoř VVN
Realizace: únor až duben 2005